Dianthus

Dianthus Väganalys visar vägen

Stora Enso Skog kunde lagom till julen 2021 krönas med en komplett analys över alla lönsamma vägprojekt inom deras innehav de kommande 20 åren. Analysen är ett perfekt underlag för planering på strategisk nivå, budgetering och prognos och en brygga till operativ vägprojektering i t.ex. Dianthus Vägkalkyl.

Med hjälp av vår samlade kompetens och teknik kring skogsbrukets väghållning kunde vi möta upp Stora Ensos behov av att på ett objektivt sätt räkna på hela innehavet för att få just en komplett bild av behoven.

Analysen består av några nyckelkomponenter. Utgångspunkten är förstås framtida virkesskörd och dess fördelning över tid och rum. Utifrån befintligt vägnät och kända hinder i terrängen görs sedan beräkning av terrängtransportbehovet. Med det som underlag går det slutligen att beräkna var det är mer lönsamt att bygga väg i stället för att köra virket i skogen.
Analysen resulterar i en karta där vägförslagen är utritade, vilka bestånd som bidrar till aktuell väg fördelat över tiden tillsammans med en sammanställning över förslagen i tabellformat.

Samarbetet med Stora Enso gav oss möjlighet utveckla och förfina metodiken för mer storskaliga geografiska analyser. Med korta utvecklingscykler, gemensam planering och löpande avstämningar hjälptes vi åt med att hålla projektet tajt och att fokusera på målet.

Med Dianthus Väganalys och Dianthus Vägkalkyl i portföljen stärker vi vårt erbjudande kring väghållning. Och mer är på gång.

Exempel på automatiskt funnet lönsamt vägförslag (orange linje) tillsammans med uträknade terrängtransportflöden (röda linjer). Staplarna visar mängden virke och avverkningstrakternas färg visar i vilken femårsperiod (inom tjugoårsperioden) som avverkning sker. Områden med någon form av hinder visas med gult rutnät.
Rulla till toppen