Dianthus

XStream

Virkesflöden i skog och på väg

Att transportera skogens värdefulla råvaror från skogen till industri kräver noggrann planeringen och genomförande för att minimera direkta och framtida kostnader, produktionsbortfall och miljöpåverkan. Dianthus XStream, Xylem Stream, är vår samling programvaror och tjänster som hjälper dig och din organisation att effektivt lyckas med det.

Terrängtransportkalkyl

Operativ programvara på distrikts-, region- eller förvaltningsnivå som

 • Hittar områden där det finns mycket virke med höga terrängtransportkostnader.
 • Beräknar lönsamhet för olika vägförslag.
 • Rangordnar vägförslag efter lönsamhet för att enkelt och strukturerat kunna budgetera väginvesteringar på företags- eller förvaltningsnivå.
Bärighetskalkyl

Operativ programvara på distrikts-, region- eller förvaltningsnivå som

 • Hittar områden där det finns virke som kan köras ut annan årstid efter höjd bärighet/tillgänglighet på enskild skogsbilväg, dvs områden där vi slösar med terrängbärighet under förfallsperioder.
 • Beräknar kostnaden för det virke som tillgängliggörs efter höjd bärighet.
 • Rangordnar vägbärighetshöjningar efter vilka åtgärder som ger mest virke per investerad krona, för att enkelt och strukturerat kunna budgetera bärighetshöjande investeringar på företags- eller förvaltningsnivå..
Väganalys

Analystjänst för att på flödesområdes- eller länsnivå kunna 

 • Sammanställa långsiktiga periodvisa transportbehov för att kunna prognostisera och prioritera långsiktiga väginvesteringar på strategisk nivå.
 • Automatisk hitta nya lönsamma skogsbilvägar för direkt användning på operativ och taktisk nivå
 • Minimera kostsam och miljöbelastande skotning i terrängen.
 • Använda funna förslag på nya lönsamma skogsbilvägar tillsammans med vår programvara Terrängtransportkalkyl för att på ett detaljerat sätt kunna planera den framtida vägens fysiska dragning i terrängen.
Flödesanalys

Analystjänst för att på flödesområdes- eller länsnivå kunna 

 • Sammanställa och visualisera långsiktiga periodvisa transportflöden för virke i det enskilda vägnätet fram till allmän väg.
 • Detaljerat Identifiera flaskhalsar i enskilt vägnät med avseende på exempelvis broar och dålig vägbärighet.
 • Prioritera var investeringar i existerande enskilt vägnät ska göras för att kunna upprätthålla transportflöden till industri under alla årstider.
Skotningsoptimering

Fristående programvara eller SaaS-tjänst för att helautomatiskt kunna 

 • Hitta basvägar och huvudbasstråk i plockhuggnings-, gallrings- och föryngringsavverkningstrakter.
 • Beräkna medelskotningsavstånd och andra parametrar för bortsättning och andra ersättningsgrundande och logistiskt stödjande prestationsberäkningar.
 • Avgöra vilka avlägg som bör användas för att minimera terrängtransporten.
 • Används med fördel tillsammans med vår helautomatiska avläggskartering.
Avläggskartering

Analystjänst för helautomatiskt och heltäckande kartering av virkesavlägg längs vägar. Dianthus har inspirerats av och vidareutvecklat den metodik Skogforsk har tagit fram för att, givet bl.a. högupplöst markmodell, existerande vägnät och restriktionsskikt, vägleda användaren var det är lämpligt att placera avlägg. Dianthus vidareutveckling ligger i att ta hänsyn till lutningar och kurvor längs vägen. Den extremt snabba karteringen (4 veckors beräkningstid för alla Sveriges vägar) tar fram geografiska skikt med ytor  som  

 • Är helt lämpliga för avlägg.
 • Är sannolikt lämpliga efter inspektion i fält eller efter någon form av åtgärd, exempelvis schaktning av avläggshylla.
 • Är fullständigt olämpliga p.g.a. exemplevis trafiksäkerhetsskäl (skymmande innerkurvor mm), restriktioner eller direkta fysiska hinder.
Rulla till toppen