DIANTHUS VÄGKALKYL

Dianthus vägkalkyl

Mycket pengar finns att spara genom att bygga och rusta rätt skogsbilvägar. Dianthus Vägkalkyl ser till att du alltid bygger de mest lönsamma vägarna och rustar de vägar som ger mest virke per investerad krona.

Terrängtransportkalkyl

  • Hittar områden där det finns mycket virke med höga terrängtransportkostnader.
  •  Beräknar lönsamhet för olika vägförslag.
  •  Rangordnar vägförslag efter lönsamhet.

Bärighetskalkyl

  • Hittar områden där det finns virke som kan köras ut annan årstid efter rustning.
  • Beräknar kostnaden för det virke som tillgängliggörs efter rustning.
  • Rangordnar vägrustningsförslag efter vilka som ger mest virke per investerad krona.

Funktion

Visualisering av terrängtransportkostnader
Programmet beräknar terrängtransportkost- naderna för allt virke som finns inom beräkningsområdet. Kostnaderna visualiseras sedan i kartan för att visa var det finns virke som har höga transportkostnader till närmsta väg. Med pilar visas terrängtransportflöden från varje avdelning.

Visualisering av tillgänglighet
Programmet letar fram områden där terrängbärigheten för en avdelning är bättre än närmsta vägs tillgänglighet. Dessa områden visas sedan i kartan för att man enkelt skall kunna se vilka vägar som är lämpliga att rusta till bättre tillgänglighet.

Hinder
Vägkalkylen skapar automatiskt hinder för terrängtransporterna om det finns myrmark, bäckar eller andra hinder i terrängen.

Vägval
När programmet väljer avstånd till närmsta väg görs ett intelligent vägval som tar hänsyn till hinder, markstruktur och marklutning.

Tillgängligt virke
När programmet beräknar tillgängligt virke tas hänsyn till både planerade och utförda åtgärder såväl som till hänsyn.

Användargränssnitt
En dockningsbar guide leder användaren genom de olika stegen för att skapa en kalkyl. För varje steg finns en tydlig förklaring till vad som skall göras.

Rangordning
I programmet finns kraftfulla verktyg för att sortera och välja nybyggnadsförslag och rustningsförslag på olika sätt. Man kan t.ex. välja de mest lönsamma vägarna att bygga som ryms inom en fastställd budget. När det gäller rustning kan man t.ex. få fram de rustningsprojekt som ger efterfrågad mängd virke under våren till lägsta möjliga kostnad.

UC-sigill